Ngô Thạch Thảo Ly

Ngô Thạch Thảo Ly

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0918127713

Email: nttly@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Quản lý đất đai
- Các môn tham gia giảng dạy: Pháp luật về đất đai, Định giá đất, Quy hoạch sử dụng đất
Nhân sự Khoa NNTN & MT