Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

Sinh viên thuỷ sản cần nuôi tôm giỏi

Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm (22/08/2022)

Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 (22/08/2022)

Chương trình đào tạo chính quy, trình độ đại học ngành Khoa học Môi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học Môi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (29/07/2022)

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (16/09/2021)

Giới thiệu bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản

Giới thiệu bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản (DEPARTMENT OF AQUACULTURE) (04/09/2021)