Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

Sinh viên thuỷ sản cần nuôi tôm giỏi

Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm (22/08/2022)

Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 (22/08/2022)

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (16/09/2021)

Giới thiệu bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản

Giới thiệu bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản (04/09/2021)