La Văn Hùng Minh

La Văn Hùng Minh

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0986307790

Email: lvhminh@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Quản lý đất đai
- Các môn tham gia giảng dạy: Quản lý thông tin đất đai, GIS, Viễn thám, Đánh giá đất đai
Nhân sự Khoa NNTN & MT