Lớp Quản lý TNMT23 thực tế học phần Tài nguyên thiên nhiên(17/01/2024)134


Tháng 1 năm 2024, các bạn sinh viên Lớp Quản lý Tài nguyên Môi trường 2023 đã có chuyến thực tế học phần Tài nguyên thiên nhiên thú vị và bổ ích. Các bạn đã tham gia khảo sát tài nguyên đất, nước, tài nguyên rừng và tài nguyên sinh vật tại Hà Tiên.

Cùng tiến vào rừng ngập mặn thôii!!
Tin tức liên quan