Ngày quốc tế đa dạng địa học(07/10/2023)151


Vào ngày 06/10/2023, Ngày Quốc tế Đa dạng địa học sẽ được tổ chức lần thứ hai trên thế giới với chủ đề là ” Đa dạng địa học dành cho mọi người”.
Tin tức liên quan