Thông tin tuyển sinh 2024

Các ngành nông học, quản lý đất đai, khoa học môi trường được đào tạo như thế nào?

SỰ kiện

Thông báo

Sinh viên Khoa học môi trường 2017 bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học

Sinh viên Khoa học môi trường 2017 bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học (06/09/2021)

HỌC BỔNG SCIC - NÂNG BƯỚC TÀI NĂNG TRẺ NĂM 2019

HỌC BỔNG SCIC - NÂNG BƯỚC TÀI NĂNG TRẺ NĂM 2019 (28/03/2021)

XÉT HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC WOMENS EMPOWERMENT & VOICE, HOA KỲ

XÉT HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC WOMENS EMPOWERMENT & VOICE, HOA KỲ (28/03/2021)

Thông báo 141/TB-ĐHĐT về việc thực hiện nghiêm một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 141/TB-ĐHĐT về việc thực hiện nghiêm một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (04/02/2021)

Quy trình biểu mẫu

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm (28/03/2021)

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo (28/03/2021)

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm (28/03/2021)

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp (28/03/2021)

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch (09/11/2018)