Chính quy

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thuỷ sản

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thuỷ sản (26/07/2022)

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Nông học

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Nông học (19/07/2022)

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai

Bản mô tả Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai (18/07/2022)

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Nông học

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Nông học (16/09/2021)

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Nuôi trồng thuỷ sản

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Nuôi trồng thuỷ sản (08/09/2021)

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Khoa học môi trường

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Khoa học môi trường (08/09/2021)

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai (08/09/2021)