Ban chủ nhiệm Khoa

Phạm Quốc Nguyên


Phạm Quốc Nguyên

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0983254777

Email: pqnguyen@dthu.edu.vn


Phạm Thế Hùng


Phạm Thế Hùng

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật

Điện thoại: 0938612775

Email: pthung@dthu.edu.vn


Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

Nguyễn Hữu Tân


Nguyễn Hữu Tân

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ khoa học

Điện thoại: 0918491663

Email: nhtan@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Thành


Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0939001230

Email: ntthanh@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Thủy


Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0976225923

Email: ntthuy@dthu.edu.vn


Trần Đạt Huy


Trần Đạt Huy

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0972717568

Email: tdhuy@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Hồng Nho


Nguyễn Thị Hồng Nho

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0988245452

Email: nthnho@dthu.edu.vn


Nguyễn Gia Hiển


Nguyễn Gia Hiển

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0977572448

Email: giahien0808@yahoo.com


Nguyễn Anh Thoại


Nguyễn Anh Thoại

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: nathoai@dthu.edu.vn


Bộ môn Quản lý đất đai

Nguyễn Thị Phương


Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0939001230

Email: ntphuong@dthu.edu.vn


La Văn Hùng Minh


La Văn Hùng Minh

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0986307790

Email: lvhminh@dthu.edu.vn


Ngô Thạch Thảo Ly


Ngô Thạch Thảo Ly

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0918127713

Email: nttly@dthu.edu.vn


Nguyễn Hữu Long


Nguyễn Hữu Long

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ khoa học

Điện thoại: 0918855720

Email: nhlong@dthu.edu.vn


Nguyễn Hồ


Nguyễn Hồ

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0984936836

Email: nguyenho@dthu.edu.vn


Bộ môn Nông học và công nghệ sinh học

Hà Huỳnh Hồng Vũ


Hà Huỳnh Hồng Vũ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0918360113

Email: hhhvu@dthu.edu.vn


Trần Thị Cẩm Tú


Trần Thị Cẩm Tú

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0946265201

Email: ttctu@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Pha Ly


Nguyễn Thị Pha Ly

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ntply@dthu.edu.vn


Trương Quốc Tất


Trương Quốc Tất

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0778739392

Email: tqtat@dthu.edu.vn


Lê Thị Trúc Phương


Lê Thị Trúc Phương

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0984230900

Email: lttphuong@dthu.edu.vn


Võ Duy Hoàng


Võ Duy Hoàng

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: vdhoang@dthu.edu.vn


Bộ môn Khoa học môi trường và Quản lý tài nguyên môi trường

Lê Diễm Kiều


Lê Diễm Kiều

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0855559098

Email: ldkieu@dthu.edu.vn


Hà Danh Đức


Hà Danh Đức

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: hadanhduc@gmail.com


Phạm Quốc Nguyên


Phạm Quốc Nguyên

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0983254777

Email: pqnguyen@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Hải Lý


Nguyễn Thị Hải Lý

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0919466245

Email: nthly@dthu.edu.vn


Bùi Minh Triết


Bùi Minh Triết

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0364511943

Email: bmtriet@dthu.edu.vn


Quản lí học tập

Lê Thị Mỹ Hạnh


Lê Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Quản lý học tập

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0984936836

Email: ltmhanh@dthu.edu.vn


Quản lí sinh viên

Phan Văn Tuấn


Phan Văn Tuấn

Chức vụ: Quản lý sinh viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0914.033.098 - 0987.033.098 - 0901.033.098

Email: pvtuan@dthu.edu.vn