Ngày hội năm học mới 2022- 2023(13/11/2022)115


Trải nghiệm thú vị của sinh viên Khoa học môi trường và các ngành Quản lý đất đai, Nuôi trồng thủy sản, Nông học, trường Đại học Đồng Tháp nhân dịp khai giảng năm học mới.Tin tức liên quan