Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

22/08/2022
12.12 AM
Đại học Đồng Tháp
119

Mục tiêu chung của Chương trình là phát triển nuôi trồng thuỷ sản hiệu quả, bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản; đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Một trong các nội dung của Chương trình là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tin tức liên quan