Sổ tay dành cho Sinh viên(07/09/2021)1370


Mục lục Sổ tay dành cho Sinh viên 
Chương 1: Tổng quan về Trường Đại học Đồng Tháp
Chương 2: Quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên
Chương 3: Các quy định đối với sinh viên
Tin tức liên quan