Chính quy

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Nông học

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Nông học (16/09/2021)

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Nuôi trồng thuỷ sản

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Nuôi trồng thuỷ sản (08/09/2021)

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Khoa học môi trường

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Khoa học môi trường (08/09/2021)

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai

Chương trình và chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai (08/09/2021)