Thông tin tuyển sinh 2022

SỰ kiện

Thông báo

Ngành Khoa học môi trường trường Đại học Đồng Tháp đạt chứng nhận chất lượng

Chúc mừng chương trình ngành Khoa học môi trường thuộc khoa Nông nghiệp và tài nguyên môi trường, trường Đại học Đồng Tháp (04/04/2022)

Tại sao tôi bị từ chối thu gom rác?

Từ ngày 1/1/2022, người dân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom (10/02/2022)

Quy trình biểu mẫu

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm (28/03/2021)

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo (28/03/2021)

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm (28/03/2021)

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp (28/03/2021)

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch (09/11/2018)