Hà Danh Đức

Hà Danh Đức

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: hadanhduc@gmail.com

- Chuyên ngành nghiên cứu: Vi sinh học, Công nghệ sinh học, Nông học
- Các môn tham gia giảng dạy: Vi sinh học, Tài nguyên thiên nhiên, Sinh vật chỉ thị môi trường, Biến đổi khí hậu, Đa dạng sinh học

Nghiên cứu khoa học

Vui lòng xem tại đây

Nhân sự Khoa NNTN & MT