Nguyễn Thị Hải Lý

Nguyễn Thị Hải Lý

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0919466245

Email: nthly@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Khoa học Môi trường
- Các môn tham gia giảng dạy: Ô nhiễm Môi trường và Công nghệ Sinh học Môi trường

Nghiên cứu khoa học
xem chi tiết tại đây
Nhân sự Khoa NNTN & MT