Tin từ Khoa

img
admin | Sunday, 18/04/2021 | 23:28
Khoa Nông nghiệp và tài nguyên môi trường thăm sinh viên ngành Khoa học môi trường thực tập tốt nghiệp

img
Admin Triết | Tuesday, 16/03/2021 | 09:53
Khoa Nông nghiệp và tài nguyên môi trường thăm sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản thực tập tốt nghiệp

img
Admin Triết | Tuesday, 16/03/2021 | 09:50
Khoa Nông nghiệp và tài nguyên môi trường thăm sinh viên ngành Nông học thực tập tốt nghiệp

img
admin | Sunday, 03/05/2020 | 09:19
Về việc áp dụng Quy định Nội quy lớp học