Giới thiệu khoa

img

Giới thiệu khoa

admin | Monday, 07/12/2020 | 21:26

1. Giới thiệu chung:

Khoa Kỹ thuật Công nghệ được chính thức thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hiện tại, Khoa đang quản lý 06 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học là: Sư phạm Tin học, Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai, Nuôi trồng Thủy sản, Nông học, Khoa học Máy tính. Ngoài ra, trường liên kết với trường Đại học Khoa học Đại học Huế tuyển sinh cao học ngành Khoa học máy tính.

Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ có 04 Bộ môn với tổng cộng 36 cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên.

Bộ môn Khoa học Môi trường: có 07 cán bộ, giảng viên, bao gồm 04 Tiến sĩ và 03 Thạc sĩ.

Bộ môn Quản lý Đất đai: có 07 cán bộ, giảng viên, bao gồm: 01 Tiến sĩ và 6 Thạc sĩ (trong đó có 02 Nghiên cứu sinh)

Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản và Nông học: có 07 cán bộ, giảng viên, bao gồm: 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ (trong đó có 02 Nghiên cứu sinh).

Bộ môn Công nghệ Thông tin: có 15 cán bộ, giảng viên, bao gồm: 05 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ (trong đó có 01 Nghiên cứu sinh).

Về cơ sở vật chất, Trường có dãy phòng máy vi tính phục vụ thực hành chuyên sâu cho ngành Khoa học máy tính. Ngoài ra, khoa hiện đang quản lý và sử dụng các phòng thí nghiệm về các lĩnh vực: Môi trường đất, nước, không khí; Vi sinh; Nuôi trồng Thủy sản; Phòng Đo đạc bản đồ và Khoa học đất. Đặc biệtPhòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu của Khoa với các thiết bị hiện đại, phân tích được hầu hết các chỉ tiêu về môi trường đất, nước, không khí; đo đạc, thành lập bản đồ với độ chính xác cao. Hiện nay, đã thành lập được Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn ISO (Trung tâm Phân tích), đang chuẩn bị thành lập Trại thực nghiệm Thủy sản.

Về nghiên cứu khoa học, Về nghiên cứu khoa học, tính từ năm 2016 đến năm 2020, cán bộ - giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã thực hiện và công bố nhiều công trình: 20 bài báo quốc tế, 80 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 04 đề tài cấp Bộ và 25 đề tài cấp cơ sở.

2. Chức năng:

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp phân cấp quản lý và thực hiện các hoạt động đào tạo chuyên ngành Sư phạm Tin học, Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai và Nuôi trồng Thủy sản, Nông học và Khoa học máy tính được quy định trong Điều lệ trường Đại học.

3. Nhiệm vụ:

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành Sư phạm Tin học, Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai, Nuôi trồng Thủy sản, Nông học và Khoa học máy tính; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch dạy – học chung của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Phối hợp và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trong các lĩnh vực Hóa học, Môi trường, Đất đai, Thủy sản, Nông học và Công nghệ Thông tin; gắn các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước cũng như hội nhập quốc tế;

- Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ thuộc Khoa;

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy – học; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng thiết bị dạy – học, thực hành, nghiên cứu;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, chuyên viên trong Khoa;

- Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, chuyên viên trong Khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

(Cập nhật số liệu: 3/2020)