Cơ cấu tổ chức

img

Cơ cấu tổ chức

admin | Monday, 06/04/2020 | 17:29

Ban chủ nhiệm Khoa:

Ban chi Ủy chi bộ Khoa:

Tổ công đoàn khoa:

Bí thư Liên chi đoàn Khoa:

Các tổ bộ môn (xem chi tiết)

Cán bộ văn phòng khoa: