Giới thiệu bộ môn Nông học

08/09/2021
03.57 PM
Đại học Đồng Tháp
164

Bộ môn Nông học được tách ra từ bộ môn Nuôi trồng thủy sản – Nông học từ tháng 11 năm 2020, trực thuộc Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường.

Chức năng chính của Bộ môn là tham gia quản lý, giảng dạy, đào tạo Ngành Nông học tạo đội ngũ kỹ sư Nông học có kiến thức về ba chuyên ngành cây trồng, vật nuôi và thủy sản, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, Bộ môn tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; sinh hoạt học thuật. Bộ môn hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh, các đơn vị nghiên cứu về Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng như giới thiệu việc làm cho kỹ sư Nông học.

Về thành phần giảng viên tham gia giảng dạy ngành Nông học gồm các giảng viên thuộc khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường đã có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và làm kinh tế trong nhiều lĩnh vực về Trồng trọt, Chăn nuôi thú y, thủy sản, Sinh thái môi trường và đất đai như:

• TS. GVC. Hà Huỳnh Hồng Vũ 

• TS. Trần Thị Cẩm Tú

• ThS. Lê Thị Trúc Phương

• TS. GVC. Phạm Quốc Nguyên

• TS. GVC. Hà Danh Đức

• TS. Lê Diễm Kiều

• ThS. Nguyễn Thị Thành

• TS. Nguyễn Thị Phương

Về cơ sở vật chất của Bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học đang từng bước được trang bị, bao gồm: khu sản xuất thực nghiệm Nông nghiệp như nhà lưới, nuôi cấy mô… để nghiên cứu và thực hành ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đồng thời liên kết với các cơ sở sản xuất Nông nghiệp, Chăn nuôi thú y và thủy sản; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

Tin tức liên quan