Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường

24/08/2018
02.07 PM
Đại học Đồng Tháp
2135


1. Giới thiệu chung

Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường được chính thức thành lập theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐT, ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Trường, Trường Đại học Đồng Tháp về việc cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp, giai đoạn 2020 – 2023. Theo đó, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường là đơn vị được chia tách và đổi tên từ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ trước đây. Hiện tại, Khoa đang quản lý 04 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, cấp bằng kỹ sư là: Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai, Nuôi trồng Thủy sản và Nông học. Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao, cơ sở vật chất – trang thiết bị hiện đại, cơ bản đáp ứng và hỗ trợ tối đa cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực thuộc nhóm ngành Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường. 

Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ: Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường có 4 Bộ môn với tổng cộng 23 viên chức, giảng viên cơ hữu:

  • Bộ môn Khoa học Môi trường;
  • Bộ môn Quản lý Đất đai;
  • Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản;
  • Bộ môn Nông học.

Về cơ sở vật chất, Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường hiện đang quản lý và sử dụng Phòng Đo đạc bản đồ và Khoa học đất, Phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu về Môi trường đất, nước, không khí; Vi sinh; Thủy sản. Hiện tại, đang xây dựng đề án chuẩn bị thành lập Trại thực nghiệm Nông học.

Về nghiên cứu khoa học, hàng năm, cán bộ - giảng viên Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường đã thực hiện và công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, Tỉnh, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Về quy mô đào tạo, quy mô tuyển sinh các được duy trì và giữ ổn định với các lớp sinh viên hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học đào tạo tại Trường và tại các địa phương: Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và Tây Ninh.

2. Chức năng:

Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp có chức năng chính là tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ đại học và các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Nông học, Khoa học môi trường Quản lý đất đai và Nuôi trồng thủy sản.

3. Nhiệm vụ:

a) Quản lý viên chức, giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

  • Xây dựng chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ.
  • Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan của các chương trình đào tạo.
  • Tổ chức phát triển các chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, bài giảng, giáo trình theo định hướng phát triển chung của Trường.
  • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo đạt chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến các ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức, giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, giảng viên và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, giảng viên thuộc Khoa.

f) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của Trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập, thí nghiệm và thực nghiệm khoa hojcc.

g) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về hoạt động của Khoa theo định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

h) Bảo vệ lợi ích, giữ gìn và phát triển thương hiệu của Trường Đại học Đồng Tháp trong các quan hệ giao dịch, hợp tác với các tổ chức, cá nhân bên ngoài Nhà trường.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tin tức liên quan